Algemene voorwaarden

Introductie

pxstegoed.nl is een handelsnaam en wordt geleverd door PremiumXS BV te Amsterdam, Tourniairestraat 1, 1065 KK.

Definities

Dienst: het bellen naar geografische nummers in Nederland, Belgie en diverse andere landen met achterliggende betaalde diensten.
Gebruiker: degene die beltegoed heeft gekocht bij pxstegoed.nl
Beltegoed: Onder beltegoed wordt verstaan het aangekochte tegoed door stortingen of promoties.

Tarieven

Voor de diensten aangeboden geldt een tarief zoals genoemd op de website van de aanbieder van de dienst.
Betaling:
De betaling voor Uw beltegoed geschiedt via de betaalmogelijkheden van PremiumXS B.V
Er geldt geen restitutie recht voor het door u aangekochte beltegoed, een eenmalig aangeschaft te goed kan alleen opgenomen worden via het gebruik van de Dienst.

Omschrijving dienst

Via pxstegoed.nl kunnen aanbieders van telefonische consulten via een geografisch nummer hun diensten aanbieden. Het tarief voor de diensten wordt altijd per minuut aangerekend en verrekend met een vooraf gekocht beltegoed. Dit beltegoed kan uitsluitend gekocht worden voor 1 geografisch nummer waarachter de telefonische consulten bereikbaar zijn. PremiumXS BV fungeert als doorgever van de gesprekken via haar platform en is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de inhoud van de telefonische consulten.
Na de aanschaf van beltegoed voor een vooraf geselecteerde dienst krijgt de gebruiker toegang tot het geografische nummer gekoppeld aan de dienst voor de tijdsduur die overeen komt met het aangekochte tegoed. Zodra het tegoed is verbruikt wordt de telefonische verbinding verbroken.

PRIVACY

1. WAT IS PXSTEGOED.NL?
Via zijn website(s) biedt pxstegoed.nl de pxstegoed.nl-software en andere communicatie-producten aan.

2. WELKE INFORMATIE VERZAMELT PXSTEGOED.NL?
pxstegoed.nl verzamelt en verwerkt informatie over u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie in de volgende categorieën:

 • Elektronische identificatiegegevens (bijv. IP-adressen, cookies).
 • Bank- en betaalgegevens (creditcardinformatie, rekeningnummer).
 • Bestelde en geleverde producten of diensten.
 • Correspondentie tussen u en pxstegoed.nl.
 • Verkeersgegevens (data verwerkt met als doel communicatieoverdracht en de facturering daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gespreksduur, bellende nummer en gebelde nummer).

3. HOE GEBRUIKT PXSTEGOED.NL DEZE INFORMATIE EN VOOR WELK DOEL?
Ons hoofddoel bij het verzamelen van informatie is het u kunnen leveren van een veilige, probleemloze en efficiënte ervaring op maat. pxstegoed.nl verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over u, of laat dit namens pxstegoed.nl door externe dienstverleners doen, voor zover toegestaan of noodzakelijk voor:

 • het leveren van communicatieproducten, en dan met name voor de overdracht van uw communicatie via de pxstegoed.nl-software en/of de pxstegoed.nl-producten.
 • het leveren van andere diensten aan u (zoals beschreven bij het verzamelen van de informatie).
 • het bieden van klantenondersteuning en het oplossen van problemen.
 • het vergelijken van informatie om reden van nauwkeurigheid.
 • het u informeren over service-updates en fouten.
 • het vragen om feedback of deelname aan online enquêtes.
 • het oplossen van geschillen.
 • het verifiëren van uw identiteit.
 • het aanpassen, meten en verbeteren van de pxstegoed.nl-software, onze producten en de content en lay-out van onze websites.
 • het organiseren en uitvoeren van marketing- of promotieactiviteiten of -aanbiedingen, wedstrijden, spelletjes en soortgelijke evenementen van pxstegoed.nl.
 • het beschermen van de belangen van u, pxstegoed.nl en PremiumXS BV, daarbij inbegrepen met name het afdwingen van onze servicevoorwaarden en het bestrijden van fraude.

4. AAN WIE GEEFT PXSTEGOED.NL UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR?
Behoudens het bepaalde hieronder, zal pxstegoed.nl geen persoonlijke en/of verkeersgegevens of inhoud van communicatie verkopen, verhuren, ruilen of anderszins overdragen aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij het hiertoe verplicht wordt krachtens het toepasselijk recht of in opdracht van de bevoegde autoriteiten.
pxstegoed.nl kan persoonlijke informatie openbaarmaken naar aanleiding van wettelijke vereisten, ter bescherming van de belangen van pxstegoed.nl en PremiumXS BV, voor het afdwingen van onze beleidsregels of ter bescherming van iemands rechten, eigendom of veiligheid.
pxstegoed.nl kan uw informatie voor bepaalde doelen delen met PremiumXS BV, en met name voor zover noodzakelijk voor het (1) aanbieden en factureren van bepaalde gezamenlijke diensten (zoals registratie, transacties en klantenondersteuning), (2) organiseren en uitvoeren van marketing- of promotieactiviteiten of -aanbiedingen, wedstrijden, spelletjes en soortgelijke evenementen, en (3) bestrijden van fraude. pxstegoed.nl, pxstegoed.nl's lokale partner, of de provider of het bedrijf dat uw communicatie mogelijk maakt, kan persoonlijke gegevens, inhoud van communicaties en/of verkeersgegevens leveren aan een toepasselijke autoriteit die wettig gerechtigd is dergelijke informatie op te vragen. pxstegoed.nl zal alle redelijk geachte assistentie en informatie leveren om aan een dergelijk verzoek te voldoen en u geeft daarvoor hierbij uw toestemming.
Uw informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in ieder land waarin pxstegoed.nl en PremiumXS BV faciliteiten gebruiken, met inbegrip van landen buiten de EU. Te dien aanzien, of teneinde gegevens te delen of vrij te geven overeenkomstig dit artikel 4, behoudt pxstegoed.nl zich het recht voor informatie over te brengen naar een bestemming buiten uw landsgrenzen. Door gebruik te maken van pxstegoed.nl-software, pxstegoed.nl-websites of pxstegoed.nl-producten stemt u in met een dergelijke overdracht van informatie naar een bestemming buiten uw landsgrenzen. pxstegoed.nl ontwikkelt zakelijke activiteiten en kan dochterondernemingen of bedrijfseenheden kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties, of in het geval dat pxstegoed.nl of vrijwel al zijn activa door een derde worden overgenomen, vormt de persoonlijke informatie van pxstegoed.nl-gebruikers in het algemeen een van de overgedragen bedrijfsactiva. We behouden ons het recht voor uw persoonlijke informatie, die als activa verzameld is, onderdeel te maken van een dergelijke overdracht aan derden.

5. WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKT PXSTEGOED.NL DEZE?
Cookies zijn stukjes informatie die door de pxstegoed.nl software op de harde schijf van uw computer kunnen worden opgeslagen, zodat webapplicaties u of uw voorkeuren kunnen herkennen. pxstegoed.nl maakt tevens gebruik van cookies die zijn ingebed in de browser van de pxstegoed.nl-software. De cookies van pxstegoed.nl kunnen identificerende informatie bevatten. Cookies stellen pxstegoed.nl in staat informatie te verkrijgen over het gebruik van zijn websites. Deze informatie kan op ons verzoek door derden worden geanalyseerd. Het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat sommige gepersonaliseerde diensten niet beschikbaar zijn. Cookies van derden
De advertenties op onze websites worden u geleverd door onze webadvertentiepartners. Deze derden kunnen gebruikmaken van cookies voor het verkrijgen van informatie over uw bezoek aan deze site, zoals het aantal keren dat u een advertentie hebt bekeken (maar niet uw naam, adres of andere persoonlijke informatie). Deze informatie wordt gebruikt om u advertenties aan te bieden.

6. UW GEBRUIKERSPROFIEL
Uw gebruikersprofiel is de informatie waarvan u zelf besluit om deze beschikbaar te stellen aan andere pxstegoed.nl-gebruikers. Het kan hierbij gaan om uw gebruikersnaam voor pxstegoed.nl, uw echte naam, adres, telefoonnummers, geslacht, geboortedatum, taal. U hebt zelf het beheer over uw gebruikersprofiel en hebt er toegang tot via het menu 'Mijn gegevens' in de pxstegoed.nl-website. U kunt uw profiel bekijken en informatie corrigeren, aanvullen en verwijderen.

7. GEKOPPELDE WEBSITES EN TOEPASSINGEN VAN DERDEN
De pxstegoed.nl-websites kunnen links bevatten waarmee u pxstegoed.nl's website verlaat en toegang krijgt tot een andere website. Gekoppelde websites vallen niet onder het beheer van pxstegoed.nl en deze websites hebben mogelijk een ander privacybeleid. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op persoonlijke informatie die verkregen is op de websites of via uw gebruik van de pxstegoed.nl-software, pxstegoed.nl-producten en/of uw relatie met pxstegoed.nl. pxstegoed.nl dringt er daarom bij u op aan voorzichtig te zijn met het online verstrekken van persoonlijke informatie. pxstegoed.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze andere websites. Wanneer u gebruikmaakt van extra's, plug-ins of toepassingen van derden in samenhang met de pxstegoed.nl-software ('Toepassingen'), kan de aanbieder van een dergelijke toepassing toegang krijgen tot bepaalde persoonlijke informatie over u. pxstegoed.nl controleert niet, en kan niet controleren, op welke manier aanbieders van toepassingen gebruikmaken van persoonlijke informatie met betrekking tot die toepassingen. Lees voor installatie altijd eerst het privacybeleid of de eventuele andere voorwaarden die voor het gebruik van dergelijke toepassingen gelden.

8. HOE BESCHERMT PXSTEGOED.NL UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?
pxstegoed.nl en PremiumXS BV treffen passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van de hen verstrekte of door hen verzamelde persoonlijke gegevens en verkeersgegevens, met inachtneming van de geldende verplichtingen en uitzonderingen krachtens de desbetreffende wetgeving. Uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens zijn enkel toegankelijk voor bevoegd personeel of adviseurs van pxstegoed.nl of de betrokken entiteiten van PremiumXS BV, voor wie toegang tot deze gegevens nodig is voor het uitvoeren van hun taken.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN VRIENDEN
Mogelijk wilt u uw vrienden uitnodigen om van pxstegoed.nl gebruik te maken. Wanneer u gebruik wilt maken van pxstegoed.nl's verwijzingsdienst, wordt u doorverwezen naar een webpagina en kunt u op een online formulier een of meer e-mailadressen invoeren. De op dit formulier ingevoerde informatie wordt enkel gebruikt voor het automatisch aanmaken van een e-mailbericht aan deze potentiële pxstegoed.nl-gebruikers. Door e-mailadressen van vrienden in te voeren, geeft u te kennen dat uw vrienden akkoord zijn gegaan met het verstrekken van hun gegevens. pxstegoed.nl kan u identificeren als de persoon die de verwijzing in de naar uw vrienden verzonden e-mails heeft gedaan.

10. CONTACT MET U
pxstegoed.nl kan u voor het meten en verbeteren van de kwaliteit van tijd tot tijd vragen informatie te geven over uw ervaringen. U bent op geen enkel moment verplicht dergelijke gegevens te verstrekken. Alle informatie die vrijwillig is verstrekt middels feedbackformulieren op de website of middels enquêtes waaraan u deelneemt, wordt gebruikt voor het bestuderen van deze feedback en het verbeteren van de pxstegoed.nl-software en de producten en websites van pxstegoed.nl en de entiteiten van PremiumXS BV. pxstegoed.nl kan contact met u opnemen voor het versturen van berichten over fouten en servicekwesties. Voorts behoudt pxstegoed.nl zich het recht voor om van e-mail of de pxstegoed.nl-software gebruik te maken om u op de hoogte te stellen van eventuele aanspraken betreffende uw gebruik van de pxstegoed.nl-software, de pxstegoed.nl-website en/of de pxstegoed.nl-producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aanspraken aangaande inbreuk op rechten van derden.
pxstegoed.nl kan u via e-mail of de pxstegoed.nl-software op de hoogte houden van nieuws over de pxstegoed.nl-software en de pxstegoed.nl-producten die u hebt gekocht en/of u informeren over andere producten van pxstegoed.nl of de entiteiten van PremiumXS BV of andere pxstegoed.nl-gerelateerde informatie. U kunt ervoor kiezen dergelijke meldingen en/of promotionele e-mails niet te ontvangen door op de link 'uitschrijven' te klikken in de e-mail die u ontvangt. U kunt uw communicatievoorkeuren ook aanpassen door in te loggen op uw accountpagina op www.pxstegoed.nl. Wanneer u zich hebt geregistreerd voor of gebruikmaakt van co-branded pxstegoed.nl-producten kunnen de e-mails die u ontvangt afkomstig zijn van ons partnerbedrijf, dat handelt namens pxstegoed.nl.

11. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD?
pxstegoed.nl behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Wij informeren u over deze wijzigingen door plaatsing van de herziene privacyverklaring op http://www.pxstegoed.nl/pxs/algemene-voorwaarden. De herziene privacyverklaring gaat binnen dertig (30) dagen na een dergelijke plaatsing van kracht, tenzij u de herziene verklaring uitdrukkelijk eerder accepteert door op de acceptatieknop te klikken. U stemt ermee in dat uw uitdrukkelijke aanvaarding of uw voortgezette gebruik van de pxstegoed.nl-software of de pxstegoed.nl-producten na de kennisgevingsperiode van dertig (30) dagen betekent dat u de privacyverklaring accepteert.

12. WELKE RECHTEN HEBT U EN HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET PXSTEGOED.NL?
U hebt het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van uw persoonlijke informatie. Sommige informatie over u kan online worden ingezien en bewerkt door in te loggen op uw 'Mijn Gegevens'-pagina op www.pxstegoed.nl. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van uw persoonlijke informatie zal door ons binnen een redelijk tijd en na verificatie van uw identiteit worden gereageerd. Met vragen kunt u terecht bij support@pxstegoed.nl.
pxstegoed.nl zal zijn uiterste best doen om tegemoet te komen aan verzoeken om het verwijderen van persoonlijke informatie, tenzij deze informatie van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard dient te blijven.

13. HOE LANG WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR PXSTEGOED.NL BEWAARD?
Uw informatie wordt door pxstegoed.nl en, waar van toepassing, de entiteiten van PremiumXS BV bewaard voor zo lang als dit nodig is voor: (1) het voldoen aan de doelen (zoals gedefinieerd in artikel 3 van deze privacyverklaring) of (2) het naleven van toepasselijke wetgeving, wettige verzoeken en toepasselijke vonnissen van bevoegde rechtbanken.

Contact

PremiumXS BV
Tourniairestraat 1
1065 KK Amsterdam
email info@pxs.nl